برخورد نیکو و شایسته با مردم

پیوندها ی اجتماعی که نیازمند تحکیم است و با کلی گویی این رشته استوارنمی شود . سلام دادن نخستین علامت صداقت و دوستی و مودت می باشد .

سیره رفتاری پیامبر (ص) چنین بود که هرکس را می دید سلام می نمود . می فرمود :«پنج صفت است که تا زنده ام ، آنها را رها نخواهم کرد ، یکی سلام کردن به کودکان است ، تا پس از من سنت شود.

گفتار دلپذیر و شادی بخش نیز از حسن خلق می باشد و رابطه ها را استوار می نماید.

برخورد شایسته و جذاب با مردم و اخلاق نیکو از رموز موفقیت پیامبر (ص) در دعوت و رسالت ایشان بود.

پیامبر(ص) فرمود : گاهی انسان درسایه خوشخویی به مقام و رتبه روزه داران شب زنده دار می رسد .

عایشه گوید : کسی خوش اخلاق تر از پیامبر (ص) نبود ، هیچ کس از یاران و اهل بیتش نبود که آن حضرت را دعوت کرند جز آنکه دعوتش را می پذیرفت.

درشتی در اخلاق کریمانه ایشان دیده نمی شد و کلماتی بکار می بردند که اندک معنیش بسیار بود و نعمتها هرچند کم را عظیم می دانست و به از دست دادن امو دنیوی بغضب نمی امد و خشم او فقط برای خدا بود.

/ 0 نظر / 20 بازدید