انسان موفق

یک انسان موفق بیش از آن که از خود بگوید از دیگران می‌گوید.
یک انسان موفق همیشه شادی‌هایش را با دیگران و غم آن‌ها را با خود قسمت می‌کند.
یک انسان موفق بیشتر از آنکه بخواهد دیگران برای وی کار کنند، مشتاق است تا برای دیگران کار کند.
یک انسان موفق بیشتر از آنکه خود را باور دارد دیگران را باور می‌کند.
یک انسان موفق بیشتر از خود به دیگران می‌اندیشد.
طاعونی خطرناک‌تر از تفکر منفی برای انسان وجود ندارد. تفکر منفی به مانند موریانه‌ها پایه‌های زندگی را نابود می‌کند. 
یک انسان موفق بیشتر از راحتی خود به راحتی دیگران می‌اندیشد.
یک انسان موفق بیشتر از پیروزی خود به پیروزی دیگران می‌اندیشد.
یک انسان موفق بیش از منافع خود به منافع دیگران می‌اندیشد.
یک انسان موفق موفقیت دیگران را موفقیت خود می‌داند.
بزرگترین رمز موفقیت آن است که بدانیم می‌توانیم. ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است. از صفات بارز افراد 
موفق داشتن هدف است.
یک انسان موفق بیشتر از راحتی خود به راحتی دیگران می‌اندیشد.
تفکر مثبت آهن‌ربایی ‌است که همه خوبی‌ها را به خود جذب می‌کند.
راستگویی به اعتبار و ثروت شما می‌افزاید. صمیمیت شاهراه موفقیت است.

/ 0 نظر / 13 بازدید