ذهن های بزرگ

ذهن های بزرگ در مورد ایده های بزرگ فکر می کنند . ذهن های معمولی در مورد امور روزمره ، ذهن های کوچک در مورد مردم صحبت می کنند . موفقیت از آن کسانی است که ذهن موفق دارند .

/ 0 نظر / 11 بازدید