ادبی

ادبی

در کتاب جواهر نقل است که : علی ابن ابی طالب را گفتارهایی است که دیگر بلیغان را به آرزوی گفتنشان نیز دست نرسد . از آن گفتارها سه اندر مناجات است و سه در علم و سه در ادب . اما آن سه که در مناجات است : خداوندا ، مرا همین عزت بس که توام خدایی و مرا همین افتخار بس که تو را بنده ام . خداوندا آن گونه که دوست دارم تو مرائی پس آن گونه که دوست داری موفقم بدار .

و آن سه که در علم است : آدمی زیر زبان خویش پنهان است . کسی که قدر خویش شناسد از دست نشود . سخن گویید شناخته آیید .

و آن سه که در ادب است : به هر کس خواهی انعام کن ، سرور وی شوی . از هر کس که خواهی مستغنی شو همتایش گردی . و به هر کس خواهی نیازمند گرد ، اسیرش شوی

/ 0 نظر / 16 بازدید