ما امروزه

ما امروزه خانه های بزرگتر ، اما خانواده های کوچکتر داریم ؛

 مدارک تحصیلی بالاتر ، اما درک عمومی پائینتر داریم

 آگاهی بیشتر ، اما قدرت تشخیص کمتر داریم؛

 بدون ملاحظه ایٌام را می گذرانیم ، خیلی کم می خندیم ;

خیلی تند رانندگی می کنیم ، خیلی زود عصبانی می شویم ؛

 

 تا دیروقت بیدار می مانیم ، خیلی خسته از خواب بر می خیزیم ؛

 خیلی کم مطالعه می کنیم ؛

 و خیلی زیاد دروغ می گوئیم ؛

 زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما زندگی کردن را نه ؛

 ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاهتر ؛

 بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم ، بیشتر می خریم ، اما کمتر لذت می بریم ؛

ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات عزیزی از یک سوی خیابان به آن سو برویم ؛

 فضای بیرون را فتح کرده ایم ، اما فضای درون را نه ؛

 بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام می رسانیم؛

 عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن را

 مگر بیشتر از یک بار در زندگى فرصت داریم,,,؟

/ 0 نظر / 39 بازدید