کار و تلاش

کار و تلاش چند تا قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها داخل گودالی عمیق افتادند . بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند ، وقتی دیدند گودال عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند که دیگر چاره ای نیست و شما خواهید مرد . دو قورباغه این حرف ها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان تلاش کردند از گودال خارج شوند . اما قورباغه های دیگر دائما به آنها می گفتند که آنها خودشان را خسته نکنند . بالاخره یکی از دو قورباغه تسلیم شد ، و دست از تلاش برداشت و بی درنگ به داخل گودال پرتاب شد و از بین رفت . اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد . بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که دست از تلاش بردارد ، اما او سعی بیشتری می کرد و توانست از گودال خارج شود . وقتی از گودال بیرون آمد ، بقیه قورباغه ها از او پرسیدند تو حرف های ما را نشنیدی ؟ چرا دو باره تلاش کردی ؟ دیدند او جوابی نمی دهد . متوجه شدند که او ناشنواست . و در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران اورا تشویق می کنند .

/ 0 نظر / 14 بازدید